P1010521.JPG

​旅客服務-官網訂房說明

◎本網站提供之線上付款機制,於線上交易完成時,僅取得銀行授權碼及保留信用卡額度。
◎苗栗天童康旅會館收到訂單後,才會向銀行申請請款;此時消費者的信用卡才會被扣款。

【匯款資料】            

銀行名稱:合作金庫銀行  銀行代號:006
分行名稱:北苗栗分行                 
戶名:苗栗天德康旅投資管理顧問股份有限公司                          
帳號:5528717254085